การจัดการข้อมูลรายบุคคล

การจัดการข้อมูลรายบุคคล

Apiste Co., Ltd. เชื่อว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เราจึงได้กำหนดและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Apiste กับทุกส่วนของบริษัทอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งมีชีวิต และสามารถระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้โดยอาศัยชื่อ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงสิ่งที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ และนำเอาสิ่งดังกล่าวมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ง่าย) นอกจากนั้น เรายังเรียกสิ่งที่ปรากฏรหัสระบุตัวบุคคลว่าข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อทำการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อนำเสนอในส่วนของกิจกรรมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ ฯลฯ ของบริษัท

  • เพื่อจัดหาและนำเสนอข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค
  • เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับแคมเปญและนิทรรศการต่าง ๆ
  • เพื่อการเผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ แคมเปญต่าง ๆ ฯลฯ
  • เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์
  • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าและตอบคำถามจากลูกค้า ฯลฯ

นอกจากนั้น เราอาจทำการนำเสนอและเผยแพร่โฆษณาให้ตรงกับความชอบความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการนำข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ประวัติการเข้าชมหรือการซื้อสินค้า ฯลฯ ของลูกค้าที่บริษัทเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

2) เพื่อดำเนินการสำรวจแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือการปรับปรุงบริการแก่ลูกค้า

  • เพื่อดำเนินการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
  • เพื่อดำเนินการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมและปรับปรุงรายละเอียดการให้บริการ

3) เพื่อเผยแพร่โฆษณาให้ตรงกับความชอบความพึงพอใจของลูกค้า

  • เพื่อเผยแพร่โฆษณาตามความชอบความพึงพอใจทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือบริษัทอื่น ๆ ผ่านการนำข้อมูล อาทิ ประวัติการเข้าชมหรือการซื้อสินค้า ฯลฯ มาวิเคราะห์

4) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

  • เพื่อการช่วยเหลือเมื่อลงชื่อเข้าใช้บริการยืนยันตัวตนของบริษัท
  • เพื่อสำรวจสถานะการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งหมายที่จะป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย รวมถึงความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และจะวางมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมรวมถึงหัวข้อดังต่อไปนี้ เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

1) กำหนดวิธีการจัดการขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินการรวบรวม การใช้ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ไว้ในระเบียบข้อบังคับภายในบริษัท

2) จัดหาสถานที่ให้ความรู้เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับภายในบริษัทข้างต้นอย่างเคร่งครัด

3) กำหนดการใช้งานเทอร์มินัลที่สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเทอร์มินัลที่เกี่ยวข้องด้วย ID เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าและตามที่กฎหมายกำหนด

5. การจ้างวานบุคคลภายนอกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการจ้างวานบุคคลภายนอกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งานที่กล่าวไปแล้วข้างต้น อาทิ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเว็บไซต์ของบริษัท หรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็นต้น กรณีดังกล่าว เราจะควบคุมดูแลและบริหารจัดการทั้งในส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

6. การใช้คุกกี้และ Google Analytics

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (อาทิ คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น) ขณะลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัทจะจดจำอุปกรณ์ของลูกค้าผ่านการใช้งานคุกกี้ และสามารถทราบประวัติการเข้าชมหรือสถานะการใช้งานเว็บไซต์บริษัทเราของลูกค้าได้
ลูกค้าสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานฟังก์ชันคุกกี้ได้โดยการควบคุมการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน แต่กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานบริการบางส่วนบนเว็บไซต์ของบริษัทได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบัญญัติหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า